Praktisk informasjon

Cruise.no

 Reisevilkår og generell informasjon fra Cruise.no AS 

1. Bestilling og betaling

Bestilling kan foretas til Cruise.no AS via bookingskjemaet du finner på www.donkrpokercruise.com Bestillingen er bindende når den den er bekreftet skriftlig med innbetaling av depositumet til Cruise.no AS. 

Kunden er selv forpliktet til å sjekke at fullstendig navn, slik det fremkommer i passet, er korrekt skrevet og at alle tider/datoer på bekreftelser og reise-dokumenter er i overensstemmelse med din bestilling. Dersom noen opplysninger ikke er korrekte, skal kunden umiddelbart kontakte Cruise.no AS. Ved bekreftelse av bestillingen har kunden godkjent at informasjonen er korrekt. Hvis det er oppdaget feil i bestillingen etter at den er bekreftet, er kunden selv ansvarlig for eventuelle tap som dette måtte medføre. 

Reisen skal betales til Cruise.no AS` bankgiro 5082.08.02729. Vi godtar også kredittkort som betalingsmiddel mot omkostningsdekning på NOK 250,- pr bestilling for beløp opp til NOK 20.000,- og 1.5 % av totalbeløpet for beløp høyere enn NOK 20.000,-. Ved bekreftelse av bestillingen skal et depositum på minimum NOK 1500,- per person innbetales. Ved bestilling innenfor frist for betaling av totalbeløp, skal totalbeløpet innbetales. Innbetaling av depositumet bekrefter at du har lest og godkjent reisebetingelsene og er kjent med de øvrige reisevilkårene. Ved betaling av depositum, anses prisen som bekreftet og kan ikke endres fra Cruise.no AS’ side. Det eneste unntaket fra dette er endringer i skatter og avgifter, eventuelle oljetillegg samt endring i valutakurs. En eventuell økning i disse skattene/avgiftene vil bli videre belastet passasjeren ved billettutstedelse, ca. 3 uker før avreise. Sluttbeløpet forfaller til betaling senest 60 dager før avreisedato og reisedokumentene sendes ca. 2 uker før avreise om ikke annet avtales på forhånd. 

 

2. Avbestilling og endring  

Ved bestilling anbefaler vi deg som kunde å tegne en frivillig avbestillingsforsikring i tilfelle sykdom. En avbestillingsforsikring ligger ofte i en reiseforsikring. Sjekk hva du har via ditt forsikringsselskap eller bank. 

Denne må eventuelt tegnes samtidig med bestilling av reisen. Avbestillingsforsikringen kan ikke refunderes etter bestilling. Cruise.no AS kan formidle avbestillingsforsikringer gjennom rederiene eller Gouda Forsikring. Kontakt oss for priser og informasjon. 

En endring eller avbestilling av reisen etter bekreftelse, vil medføre et honorar som kunden selv har ansvaret for. Endrings- og avbestillingshonorar vil variere avhengig av hvilket produkt som er bestilt, samt tidspunktet for endring eller avbestilling. Følgende gjelder om ikke særskilte regler er gitt ved bekreftelse: 

 

Avbestillingsregler: 

Avbestilling til og med 61 dager før avreise: NOK 1.500,- .

Avbestilling 60 – 31 dager før avreise medfører et honorar tilsvarende 50 % av prisen 

Avbestilling 30 - 0 dager før avreise gir ingen refusjon. 

  

Avbestilling bør skje straks det foreligger en hindring for å gjennomføre reisen. En kunde som ønsker å avbestille sin reise, skal umiddelbart kontakte oss. For avbestilling på avreisedagen eller i tilknytning til helg hvor dette ikke er mulig, skal flyselskapet, hotell eller cruiserederi kontaktes. Vi anbefaler at du som kunde får en skriftlig bekreftelse på avbestillingen. 

For endring av bestilling, kontakt oss. Vi gjør oppmerksom på at mange ruteflybilletter ikke kan endres. Noen billetter kan endres mot et honorar. Om det er nødvendig for deg som kunde å ha en billett som kan endres, må denne informasjonen formidles til oss før bestilling/bekreftelse. 

Endring av navn på ruteflybilletter godtas normalt ikke. Vi forholder oss til flyselskapenes egne regler. 

 

3. Endring foretatt av flyselskapene og andre leverandører  

Flyselskapene har rett til å komme med tidsendringer, også etter at billettene er bekreftet og utskrevet. I slike tilfeller er flyselskapene ansvarlig for å komme med alternative ruter. Cruise.no AS er ikke ansvarlig for endringene, men er pliktig til å informere kunden om disse. Cruise.no AS vil så langt det lar seg gjøre assistere kunden i å finne frem til en akseptabel reiserute. 

Cruise.no AS er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader kunden pådrar seg som følge av endringer eller i tilfeller hvor våre leverandører (flyselskap, rederier etc.) kansellerer eller endrer bestillingen. 

Cruise.no AS gjør oppmerksom på at flyselskapene kan endre tidspunkt for utstedelse av billettene. Dette vil medføre at betalingen må foregå tidligere enn først avtalt. Cruise.no AS vil informere kunden om slike endringer så snart disse eventuelt foreligger. 

 

4. Utstedelse av billetter eller reisekvitteringer (E-tickets)  

Flybillettene blir skrevet ut i henhold til flyselskapets regler. Dato for utstedelse av Billetter vil bli opplyst ved bestilling. 

Hvis mulig vil billetter og reisedokumenter sendes ut via epost. Der dette ikke er mulig, blir dokumentene sendt per post umiddelbart etter utstedelse. Kunden er selv ansvarlig for å oppgi korrekt post/- eller epost-adresse. 

Kunden er selv ansvarlig for å kontakte Cruise.no AS dersom reisedokumentene ikke er mottatt på avtalt tidspunkt. 

Dersom kunden mister billetter, er han selv ansvarlig for eventuelle kostnader i forbindelse med utstedelse av nye billetter. 

 

5. Innsjekk, bagasje, pass/visum og setereservasjon  

De deltagende flyselskaper påtar seg intet ansvar for hendelser som inntreffer på tidspunkt hvor passasjerene ikke befinner seg ombord i deres fly. Når det gjelder ansvar 

for innlevert bagasje henviser vi til det gjeldende flyselskaps egne bestemmelser. 

Ovennevnte gjelder også for, uten at det begrenses til, andre leverandører som hoteller og cruiserederier. 

Cruise.no oppfordrer sine kunder til å sjekke inn i god tid før avreise. Kunden er selv ansvarlig for å beregne tilstrekkelig tid på flyplass. 

På de fleste oversjøiske flyvninger er det mulig å reservere seter på forhånd. Vi ber våre kunder om å opplyse om slike ønsker ved bestilling. Setereservasjoner kan endres av flyselskapet og er derfor utenfor Cruise.no AS` kontroll. 

Kontrollèr at passet er gyldig minimum 6 måneder etter hjemreise. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelle visum er gyldig før avreise. Cruise.no AS er ikke erstatningsansvarlig for passasjerer som ikke har dette i orden. Barn må ha eget pass uavhengig av alder. Reisende med utenlandsk pass må sjekke regler ved å kontakte ambassade eller konsulat. Pass med innreisestempel fra Israel kan føre til nektet innreisetillatelse til noen land. En del land krever også transittvisum for reisende som ikke er norske statsborgere. Du er selv pliktig til å gjøre oppmerksom på annen nasjonalitet enn norsk ved bestilling slik at korrekt pass- og visumopplysninger kan bli gitt. Norske statsborgere med et elektronisk eller biometrisk pass, trenger ikke visum for innreise til USA for opphold i landet mindre enn 90 dager, men det må søkes om innreisetillatelse. Dette kan gjøres på ambassadens egne nettsider: 

http://norway.usembassy.gov/ 

Enkelte havnemyndigheter kan i blant kreve at du viser legitimasjon med foto når du forlater skipet i løpet av et cruise. For å unngå eventuelle problemer, anbefaler vi at du tar med deg en kopi av passet på reisen, i tillegg til originalpasset, og tar denne kopien med deg hver gang du forlater skipet. Statsborgere fra andre land må kontakte de respektive lands ambassader for oppdatert informasjon. 

De fleste flyselskaper tillater hver passasjer (ikke barn under 2 år som ikke betaler for eget sete) å sjekke inn et kolli a 23 kg. Noen selskaper kan ha andre regler. Kontakt oss for mer informasjon. Hvis vekten på bagasjen overstiger gjeldende vektregler må kunden betale for overvekt etter flyselskapets gjeldende takster. Det gjelder spesielle regler for sport- og golfutstyr, sykler og lignende. Cruise.no AS gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å pakke skarpe gjenstander som saks, neglefil med mer som håndbagasje. Lightere og fyrstikker er ikke tillatt verken i håndbagasje eller innsjekket bagasje. Det samme gjelder væske utover en begrenset mengde. Kontakt oss for 

ytterligere informasjon. Kunden er selv ansvarlig for å undersøke om visum er nødvendig. 

 

6. Forsikring  

Den reisende er selv ansvarlig for å sørge for de nødvendige forsikringer som reiseulykke, reisegods, reisesyke og ansvarsforsikringer. Cruise.no AS kan være behjelpelig med informasjon om dette. Cruise.no AS vil på det sterkeste anbefale alle reisende å sørge for tilstrekkelige forsikringer. 

 

7. Endringer i seilingsruter  

Rederiene tar forbehold om endringer i seilingsruten, tider og program uten varsel. Ingen tidspunkt eller seilingsrute må derfor oppfattes som endelige. Cruise.no AS har intet erstatningsansvar dersom en situasjon skulle oppstå som medfører endringer i 

seilingsrutene eller programmet. 

 

8. Forhold som er helt utenfor vår kontroll?  

Bortsett fra der det uttrykkelig framgår av disse vilkårene, fraskriver vi oss ethvert ansvar, inkludert erstatningsansvar, dersom ditt cruise eller en tjeneste vi har lovet å sørge for helt eller delvis ikke kan leveres som følge av forhold som er helt utenfor vår kontroll (“force majeure”). Med forhold som er helt utenfor vår kontroll, mener vi hendelser som verken vi eller leverandøren av den aktuelle tjenesten kunne ha forutsett eller unngått, til tross for alle rimelige forholdsregler. Slike hendelser kan omfatte krig eller fare for krig, terrorhandlinger eller trussel om slike handlinger, opptøyer eller sivile uroligheter, streik, naturkatastrofer eller kjernefysiske katastrofer, brann, dårlig vær, helserisikoer, epidemier og alle lignende forhold som er utenfor vår kontroll. 

 

9. Hva er mitt ansvar?  

Du må sørge for at du har oppdaterte reisebestemmelser og oppdaterte priser når du bestiller din ferie. Vi kan ikke påta oss ansvar for eventuelle feil eller unøyaktige opplysninger grunnet bruk av utdatert katalog eller reisebestemmelser. Det er ditt ansvar å sørge for at du og ditt reisefølge har alle nødvendige pass, visum og andre reisedokumenter. Den enkelte passasjer (foreldre/foresatt hvis passasjeren er mindreårig) er ansvarlig for, og skal erstatte, enhver skade som passasjeren måtte påføre skipet eller dets innredning, utstyr eller eiendom med vilje, uaktsomhet eller forsømmelse. 

 

10.Reklamasjonsrett 

En reklamasjon skal sendes skriftlig til Cruise.no AS snarest mulig og senest innen 1 måned etter hjemkomst. 

Reklamasjoner på hoteller og hotellstandard, skal i hovedsak tas opp på reisemålet med den lokale agenten eller gjennom kontakt med Cruise.no 

AS slik at det er mulighet til å rette opp i problemene umiddelbart. 

Vi anbefaler våre kunder å ta vare på mest mulig dokumentasjon, som informasjon fra hotellet, bilder, kvitteringer osv. Dette vil forenkle en eventuell reklamasjonssak i ettertid. 

Cruise.no AS forholder seg til Allmenne vilkår for pakkereiser, gjeldende fra 1.04.2007. Cruise.no AS er medlem av Reisegarantifondet. 

Se fullstendige regler: Allmenne vilkår for pakkereiser 

Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger). Bestemmelsene finnes her. 

Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EUs nevnte forordning, slik at arrangøren likestilles med flyselskapet der arrangøren bruker egne eller innleide fly til transporten. Arrangøren er ansvarlig for at kunden får skriftlig informasjon om sine passasjerrettigheter der det oppstår situasjoner som utløser slike rettigheter. Der arrangøren benytter rutefly, påhviler informasjonsplikten ruteflyselskapet. De rettigheter EU-reglene gir passasjeren, gjelder da også primært i forhold til ruteflyselskapet. Der passasjeren får utbetalt kompensasjonsbeløp i henhold til EU- reglene, enten fra arrangøren eller utførende flyselskap, skal dette beløpet gå til fradrag i beregning av eventuell prisavslag eller erstatning etter pakkereiseloven. Der EU- forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen, med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å 

heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jfr. art 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje. 

 

10. Tvistebehandling  

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse. 

 

10. Finnes det aldersbegrensninger for å reise på cruise? 

Spedbarn må være minst 6 måneder for å kunne reise. På ruter slik som transatlantiske, Hawaii og visse andre seilinger, må spedbarn være minst 12 måneder for å kunne reise. Det samme gjelder dersom seilingsruten tilsier tre eller flere sammenhengende sjødager. Alderen regnes fra cruisets første dag. Ingen personer under 21 år kan reise på cruise eller ha en egen lugar uten å være i følge med foreldre/foresatte eller en annen person som har fylt 21 år. Gjester under 21 år som reiser med foreldre/foresatte, må ha lugar ved siden av eller rett ovenfor hverandre. Alle mindreårige som er 17 år eller yngre ved reisens begynnelse og ikke er i følge med minst en av sine foreldre/foresatte, vil kun få anledning til å gå om bord i skipet og gjennomføre cruiset, dersom han/hun er ledsaget av en eller flere personer over 21 år som har fått tillatelse fra en av den mindreåriges foreldre/foresatte til å ledsage den mindreårige (se punkt 7 for detaljer og nødvendig dokumentasjon). Dersom skriftlig tillatelse ikke kan fremlegges, vil den/de mindreårige ikke få anledning til å gå ombord i skipet eller gjennomføre cruiset. Vi er ikke ansvarlig og gir ingen erstatning for eventuelle kostnader, utgifter eller tap som måtte belastes den mindreårige, personen(e) som betaler for cruiset (dersom dette ikke er den mindreårige selv), eller andre personer som reiser sammen med den mindreårige og som bestemmer seg for ikke å gjennomføre cruiset når det ikke kan fremvises skriftlig tillatelse som beskrevet ovenfor. Gifte par med en minstealder på 18 år kan bestille individuell lugar (vigselsattest må framvises ved bestilling), når en av gjestene har fylt 21 år ved avreise. Ombord er det visse fasiliteter med aldergrense. Utfyllende informasjon om fasiliteter med aldersgrense finnes i dagsprogrammet (Cruise Compass), som er tilgjengelig i resepsjonen (Guest Relations Desk). 

 

11. Hva er inkludert i prisen?  

Alle priser som er oppgitt gjelder per person i NOK. Følgende er inkludert i cruiseprisen; lugar, alle måltider, underholdning og de fleste aktiviteter om bord, tips til lugar- og restaurantpersonalet (i de aller fleste tilfeller) samt skatter og avgifter. Visse aktiviteter kan belastes med et tillegg i prisen. Med mindre annet er avtalt, er følgende ikke inkludert i prisen: Fly til- og fra reisemålet, utflukter og personlige utgifter (for eksempel drikke, klesvask, helse- og skjønnhetspleie, telefonsamtaler osv.), hotellopphold og måltider i land, transport (med mindre annet er oppgitt), reiseforsikring og alt annet som ikke er uttrykkelig oppgitt som inkludert i prisen 

 

12. For deg som er gravid  

Dersom du er gravid kan du reise på cruise frem til du er i uke 23 av svangerskapet. Har du kommet inn i svangerskapets 24. uke, kan du dessverre ikke reise på cruise. NB! Gravide må uansett fremvise en legeerklæring ved innsjekk, skrevet på engelsk, hvor 

legen opplyser om hvor langt i svangerskapet man er kommet, samt at man er i bra form og at det ikke er noe høy risiko ved svangerskapet. 

 

13. Hvilke andre vilkår gjelder for ferien? 

Flyselskaper, hotell og våre andre leverandører har egne betingelser som gjelder for ferien din. Enkelte av disse betingelsene begrenser eller unntar flyselskaper eller andre leverandører for ansvar ovenfor deg, ofte i samsvar med internasjonale konvensjoner 

 

14. Forbehold  

Cruise.no AS tar forbehold om trykkfeil i kataloger med prislister, nettsider og program, endring i pris, skatter, avgifter og kursforandringer og andre uforutsette elementer utenfor vår kontroll. Eventuelle prisstigninger vil ikke overstige 10 % av reisens pris og skal eventuelt varslet senest 21 dager før avreise. 

Våre lokale arrangører og samarbeidspartnere forbeholder seg retten til å endre sine program, reiseruter og tider uten forvarsel på grunn av uforutsette årsaker som vær, tekniske problemer eller lignende. Cruise.no AS har ingen erstatningsplikt dersom en slik situasjon skulle oppstå. 

Cruise.no AS vil gjerne ha tilbakemeldinger på de produktene vi selger og alle positive og negative erfaringer vil bli satt stor pris på. 

 

Oslo, 24.mars 2014